Haven reglement

HAVEN- EN WERFREGLEMENT
Artikel 1 – reikwijdte reglement
Dit Haven- en Werfreglement geldt voor de gehele jachthaven en/of
jachtwerf bestaande uit de haven, de werf, de bijbehorende (parkeer- en
stallings)terreinen en de zich aldaar bevindende gebouwen. Onder stalling
wordt in dit reglement verstaan: de periode waarin het vaartuig op de wal
staat of is afgemeerd met het oogmerk deze gedurende langere tijd buiten
gebruik te houden. Onder havenmeester/werfbaas wordt verstaan degene
die belast is met het dagelijks toezicht op de jachthaven c.q. de jachtwerf.
Artikel 2 – toegang jachthaven
De toegang tot de jachthaven/jachtwerf is verboden voor onbevoegden.
Bezoekers dienen zich te melden bij de havenmeester/werfbaas. Een ieder
die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, dient de aanwijzingen van
de havenmeester/werfbaas of zijn/haar personeel op te volgen en dient
kennis te nemen van de geldende veiligheids- en calamiteitenvoorschriften
ter plaatse.
Artikel 3 – gedragsregels
Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden orde,
rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te
voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft.
Op de jachthaven/jachtwerf is het niet toegestaan:
1. hinderlijk lawaai te maken;
2. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
3. de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk
afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieu-verontreinigende
stoffen;
4. (huis)dieren los te laten lopen;
5. vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater en/of niet-biologisch
afbreekbare schoonmaakmiddelen;
6. motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
7. elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen dan wel is
aangewezen;
8. met gehesen zeilen, met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid
te varen;
9. het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten;
10. open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;
11. eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten;
12. te zwemmen of te duiken;
13. in het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of
verblijfplaats te kiezen.
Voor genoemde handelingen onder 1, 6, 7, 10, 11, 12 en 13 kan de havenmeester/
werfbaas tijdelijk vrijstelling verlenen. Overtreding van dit artikel,
geeft de havenmeester/werfbaas het recht de overtreder de toegang tot de
jachthaven/jachtwerf te ontzeggen.
Artikel 4 – afval
Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden afvalstoffen
gescheiden te deponeren in de daarvoor geëigende depots of
inzamelpunten. Bijzondere afvalstoffen/stortmateriaal worden niet door de
jachthaven/jachtwerf ingenomen. Ter verwijdering van de stoffen genoemd
in artikel 3, onder 3 dient men de aanwijzingen te volgen van de havenmeester/
werfbaas. Ingeval van overtreding is de havenmeester/werfbaas
gerechtigd om op kosten van de veroorzaker de verontreinigingsstoffen te
(doen) verwijderen.
Artikel 5 – aansprakelijkheid en verzekeringen
De havenmeester/werfbaas is niet aansprakelijk voor schade van welke aard
of door welke oorzaak ook, aan personen of goederen toegebracht, of voor
verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolg is van schuld
van de havenmeester/werfbaas.
De verhuurder zorgt niet voor een verzekering van de vaartuigen die ligplaats
houden of in stalling zijn. De huurder van de lig- of bergplaats draagt zelf zorg
voor een afdoende verzekering (all risk of WA-casco) van zijn eigen vaartuig.
Artikel 6 – gebruik lig- of bergplaats door derden
Indien de huurder van een lig- of bergplaats zijn vaartuig, toebehoren en/of
lig- en bergplaats in gebruik wil geven aan derden, dient hij vooraf toestemming
te krijgen van de havenmeester/werfbaas.
Artikel 7 – voorkomen van schadelijk gedrag
Een ieder die zich op de jachthaven/jachtwerf bevindt, is gehouden de veiligheid
voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat schade
wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of het niet
naleven van (haven-/werf)regels.
Artikel 8 – verboden tijdens stalling
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:
1. gasflessen en losse brandstoftanks aan boord achter te laten;
2. de (scheeps)verwarming te gebruiken zonder direct toezicht;
3. accu’s (in het vaartuig) op te laden zonder direct toezicht;
4. het vaartuig aangesloten te laten op walstroom zonder direct toezicht.
Artikel 9 – (verbod) werkzaamheden tijdens stalling
Tijdens de stalling is het niet toegestaan om:
1. werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten;
2. steunen of stophout weg te nemen of te verplaatsen;
3. vluchtwegen, steigers en uitgangen te blokkeren;
4. te roken in de loodsen.
Alleen voor bepaalde werkzaamheden onder 1 kan de havenmeester/werfbaas
tijdelijk vrijstelling verlenen. Echter, brandgevaarlijke werkzaamheden
zoals lassen, slijpen, branden en werken met open vuur in het algemeen, zijn
te allen tijde verboden. Overtreding van dit artikel, geeft de havenmeester/
werfbaas het recht de overtreder direct en voor onbepaalde tijd de toegang
tot de jachthaven/jachtwerf te ontzeggen.
Artikel 10 – verbod commerciële activiteiten
Het is niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van de havenmeester/
werfbaas, het afgemeerde of gestalde vaartuig of de lig- of
bergplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit
laatste wordt mede verstaan de verkoop van het vaartuig en/of toebehoren,
alsmede het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen en
aanduidingen.
Artikel 11 – afsluiten stroomvoorziening
De havenmeester/werfbaas is gerechtigd de stroomvoorziening van de
loodsen en/of werkplaatsen af te sluiten. Hij is tevens gerechtigd de toegang
tot bepaalde locaties te beperken.

artikel 12 – fair use stroomOnredelijk’ verbruik van elektriciteit is niet toegestaan. Bij langdurig verblijf aan boord worden andere tarieven in rekening gebracht. €200,- zomer €250- winter.

N.B. Op alle overeenkomsten van huur en verhuur van ligplaatsen zijn de
HISWA Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur van Lig- en Bergplaatsen
van toepassing.
Op alle overeenkomsten van levering van diensten en aanneming van werk
zijn de HISWA Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
van toepassing. De Algemene Voorwaarden zullen u op eerste verzoek
worden overhandigd, maar zijn ook te bekijken op www.hiswa.nl.
28-6-2010
Haven- en Werfreglement def.indd 1 27-05-11 10:46

Call Now Button