Hiswa voorwaarden

I&A 31-3-2011
HISWA ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR
LIG- EN/OF BERGPLAATSEN
voor vaartuigen en aanverwante arti kelen
Deze Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur van Lig- en/of Bergplaatsen van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak
Waterrecreatie) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van
de Sociaal-Economische Raad. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 1 april 2011 onder nummer 39/2011.
HISWA Vereniging zal tegen misbruik optreden om de gewenste exclusiviteit ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Leden worden dan ook verzocht het
HISWA-kantoor te informeren wanneer misbruik wordt geconstateerd. Ter versterking is copyright gevestigd op de diverse teksten.
ARTIKEL 1 – DEFINITIES
De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van HISWA
Vereniging
een overeenkomst sluit betreffende het tegen betaling ter
beschikking stellen van een lig- en/of bergplaats voor een vaartuig en/of
deel van een vaartuig.
b. Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking
tot het gebruik van een lig- en/of bergplaats voor een vaartuig en/of deel
van een vaartuig.
c. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en
te bewegen bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding, inclusief
de daarvan deeluitmakende uitrustingstukken en inventaris, alsmede
een casco of een vaartuig in aanbouw.
d. Lig- en/of bergplaats: een door de ondernemer aan de consument of de
passant ter beschikking gestelde ruimte op de wal of in het water ten
behoeve van de plaatsing van een vaartuig en/of een deel van een vaartuig.
e. Passant: een derde die met de ondernemer een huurovereenkomst
met betrekking tot een ligplaats aangaat waarbij de huurprijs per dag in
rekening
wordt gebracht en op wie de artikelen 4, 5 lid 1, en de artikelen
6 en 7 van deze voorwaarden niet van toepassing zijn.
f. Huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ondernemer zich
verbindt om de consument of de passant tegen betaling een lig- en/of
bergplaats in gebruik te geven.
g. Elektronisch: per e-mail of website.
h. Bezoeker: een derde, geen contractant, die het haventerrein bezoekt dan
wel bij een contractant van de ondernemer op bezoek is.
i. Jaarhuur: de huurperiode van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van
het daarop volgende jaar (tenzij anders overeengekomen).
j. Zomerseizoen: de periode van 1 april tot 1 oktober in een bepaald jaar.
k. Winterseizoen: de periode van 1 oktober van een bepaald jaar tot 1 april
van het daarop volgende jaar.
l. Winterberging: de al dan niet overdekte berging op de wal gedurende de
winterperiode van tenminste 15 november van een bepaald jaar tot 15
maart van het daarop volgende jaar; de winterberging omvat tevens het
hellingen, het in de winterberging plaatsen alsmede het te water laten
van het vaartuig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
m. Haventerrein: de haven en de bijbehorende (parkeer)terreinen en
gebouwen.
n. Havenreglement: regels van huishouding, gedrag en orde.
o. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie te
Den Haag.
ARTIKEL 2 – DE TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van huur
en verhuur van lig- en/of bergplaatsen voor vaartuigen en aanverwante
artikelen.
2. In de overeenkomst van huur en verhuur is tevens begrepen de ruimte
die nodig is om maximaal één bij het vaartuig behorende bijboot of zeilplank
te stallen, mits daardoor niet meer ruimte wordt ingenomen dan
door de ondernemer aan de desbetreffende consument wordt verhuurd.
3. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een
vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het
gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.
ARTIKEL 3 – DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door
de consument. In geval van een elektronische opdrachtverlening stuurt
de ondernemer een elektronische bevestiging naar de consument.
2. De overeenkomsten worden bij voorkeur schriftelijk danwel elektronisch
vastgelegd.
3. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de consument
te worden verstrekt.
ARTIKEL 4 – DE VERSCHULDIGDHEID VAN DE HUURSOM
1. Bij het sluiten van de overeenkomst kan de ondernemer met de consument
een vooruitbetaling overeenkomen van:
– ten hoogste 50 procent van de huursom bij een boeking binnen
3 maanden vóór aanvangsdatum van de huurperiode;
– ten hoogste 25 procent van de huursom bij een boeking langer dan
3 maanden vóór aanvangsdatum van de huurperiode.
2. De consument blijft de totale huursom verschuldigd ook al maakt hij
tijdelijk geen gebruik van het gehuurde.
3. Wanneer een vaartuig na de periode van de winterberging niet te water
behoeft te worden gelaten, is een tussen partijen nader overeen te
komen huursom verschuldigd voor de ingenomen ruimte. Dit geldt onverminderd
de vergoeding van noodzakelijk te maken verplaatsingskosten.
ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN
1. Betaling van de huursom moet binnen tien werkdagen na ontvangst van
de factuur, doch uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeengekomen
huurperiode, op het kantoor van de ondernemer of door overmaking naar
een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening geschieden.
2. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum.
De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering
en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien
dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering
nog steeds niet is betaald en de consument zich niet op overmacht kan
beroepen, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen
vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de
wettelijke rente plus 3% op jaarbasis over het verschuldigde bedrag.
3. Indien de consument na verzending van de betalingsherinnering in
gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de ondernemer
bovendien gerechtigd het in lid 2 genoemde bedrag met de incassokosten
te verhogen.
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die door de ondernemer in
rekening moeten worden gebracht voor advocaten, deurwaarders en
ieder ander van wie hij zich bedient voor de invordering van het verschuldigde
bedrag.
De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op:
15% over de eerste € 2.500,– van het verschuldigde bedrag;
10% over de volgende € 2.500,– van het verschuldigde bedrag;
5% over de daarop volgende € 5.000,– van het verschuldigde bedrag;
1% over de daarop volgende € 15.000,– van het verschuldigde bedrag.
4. K lachten over facturen dienen, bij voorkeur schriftelijk en behoorlijk
omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd na ontvangst van de
desbetreffende factuur, bij de ondernemer te worden ingediend.
Voorwaarden Lig- en Bergplaatsen def.indd 1 27-05-11 11:29
I&A 31-3-2011
ARTIKEL 6 – ANNULERING
1. Indien de éérste huurovereenkomst meer dan drie maanden vóór aan-
vang van de huurperiode tot stand is gekomen, kan de consument de
overeenkomst annuleren tot drie maanden vóór aanvang van de huurperiode.
In dat geval is de consument 25% van de overeengekomen
huursom verschuldigd.
2. In geval van annuleren binnen een periode van drie maanden tot twee
weken vóór aanvang van de huurperiode is de consument 50% van de
overeengekomen huursom verschuldigd.
3. In geval van annuleren binnen twee weken vóór aanvang van de
huurperiode is de consument de volledige overeengekomen huursom
verschuldigd.
4. De in de voorgaande leden bedoelde annulering dient schriftelijk of per
e-mail te geschieden.
ARTIKEL 7 – DUUR EN VERLENGING VAN DE HUUR
1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar
en wel van 1 april van een bepaald jaar tot 1 april van het daarop volgende
jaar, tenzij anders door partijen wordt overeengekomen.
2. De huurovereenkomst die voor één jaar dan wel voor het zomer of
winterseizoen geldt, wordt geacht stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden
– behoudens het in lid 3 gestelde – en voor dezelfde periode te
zijn verlengd, tenzij uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe
huurperiode de overeenkomst schriftelijk of per e-mail door één van
beide partijen is opgezegd.
3. De ondernemer kan uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe
huurperiode de huursom wijzigen. In dat geval heeft de consument het
recht om binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het bericht alsnog
de huurovereenkomst op te zeggen.
Dit laatste geldt niet indien de huursom wordt gewijzigd naar aanleiding
van een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer als gevolg
van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die mede de
consument betreffen.
ARTIKEL 8 – RETENTIERECHT EN HET RECHT VAN VERKOOP
1. De ondernemer is gerechtigd het vaartuig van de in verzuim zijnde consument
onder zich te houden, totdat deze het totaal verschuldigde bedrag
heeft voldaan. Hiertoe worden ook gerekend de kosten die voortvloeien
uit dit retentierecht.
2. Het retentierecht van de ondernemer vervalt, indien sprake is van een
geschil als bedoeld in artikel 15, de consument dit geschil aanhangig
heeft gemaakt bij de in dat artikel genoemde Geschillencommissie en
voorts de consument aan de ondernemer heeft bevestigd dat hij het
verschuldigde bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort.
3. Indien de consument na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde
bedrag te voldoen en de waarde van het vaartuig en alle daarvoor
bestemde materialen en toebehoren niet meer bedraagt dan € 10.000,–
heeft de ondernemer, zonder gerechtelijke tussenkomst, het recht van
verkoop en levering mits:
– de ondernemer de consument bij aangetekend schrijven tot betaling
heeft aangemaand en de consument zes maanden na datum van
dit aangetekende schrijven het verschuldigde bedrag nog niet heeft
voldaan of de vordering schriftelijk en gemotiveerd heeft betwist, en
– de ondernemer na het verstrijken van voornoemde periode van zes
maanden de consument bij deurwaardersexploot wederom heeft
aangemaand het verschuldigde bedrag binnen vijftien werkdagen te
voldoen en betaling wederom uitblijft.
4. Het recht van verkoop vervalt indien de consument zich tot de in artikel
15 genoemde Geschillencommissie heeft gewend en het door hem
verschuldigde bedrag bij deze commissie in depot heeft gestort.
5. Op de ondernemer rust de verplichting om het eventuele verschil tussen
de verkoopopbrengst en het door de consument verschuldigde bedrag,
indien mogelijk, aan de consument te voldoen.
6. De consument is in voorkomende gevallen verplicht om, indien het
vaartuig op zijn naam te boek is gesteld, medewerking te verlenen aan
doorhaling van deze teboekstelling.
ARTIKEL 9 – BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE
CONSUMENT
1. De consument moet het havenreglement en de aanwijzingen wat betreft
de huurovereenkomst van of namens de ondernemer nakomen.
2. De consument is verplicht zijn vaartuig in een goede staat van onderhoud
te houden.
3. In het geval van mogelijke verschillen in de tekst tussen deze voorwaarden
en het havenreglement prevaleren deze algemene voorwaarden.
4. Op het haventerrein mogen werkzaamheden die niet het dagelijks
onderhoud betreffen alleen met toestemming van de ondernemer door
de consument worden verricht. De ondernemer moet, na kennisgeving,
toelaten dat derden werkzaamheden ter plaatse verrichten voor zover
het garantiewerkzaamheden van of namens de leverancier betreft. Voor
alle andere werkzaamheden van derden is toestemming nodig van de
ondernemer.
5. Onderhuur of bruikleen van het gehuurde is niet toegestaan.
6. Het is de consument verboden het in de haven afgemeerde vaartuig
of de ligplaats tot een voorwerp van commerciële activiteit te maken.
Onder dit laatste wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe
strekkende borden, mededelingen, aanduidingen enz. in de haven en/of
op het vaartuig en het in de haven te koop aanbieden van het vaartuig.
7. De consument is verplicht zijn vaartuig en toebehoren tegen wettelijke
aansprakelijkheid te verzekeren gedurende de tijd dat hij gebruik maakt
van de lig- en/of bergplaats. De ondernemer heeft het recht van inzage in
de desbetreffende polis van de huurder.
8. De consument wordt geadviseerd zijn vaartuig en toebehoren ook tegen
cascoschade te verzekeren.
ARTIKEL 10 – BIJZONDERE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE
ONDERNEMER
1. De ondernemer is verplicht behoorlijk toezicht te houden om de goede
gang van zaken op het haventerrein en op de vaartuigen te handhaven.
2. Indien gevaar voor schade dreigt of de veiligheid in gevaar zou kunnen
worden gebracht, is de ondernemer gerechtigd om op kosten van de
consument de noodzakelijke voorzieningen te treffen. In spoedgevallen
mag de ondernemer dit doen zonder waarschuwing; in alle andere
gevallen indien de consument niet binnen een redelijke termijn aan zijn
waarschuwing gehoor heeft gegeven.
3. De ondernemer is gerechtigd om een vrijgekomen ligplaats te verhuren,
mits de consument hierdoor op geen enkele wijze in zijn huurrechten
wordt gestoord.
ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO
1. De ondernemer verleent aan de consument de mogelijkheid om zijn
vaartuig en/of aanverwante artikelen te plaatsen bij de ondernemer. De
ondernemer is jegens de consument slechts aansprakelijk voor schade
aan het vaartuig of andere zaken indien die schade het gevolg is van een
tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer, aan personen in
zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de
uitvoering van werkzaamheden.
2. Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en
het risico conformeren partijen zich over en weer – voor zover in deze
voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen – aan de
wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepa-
Voorwaarden Lig- en Bergplaatsen def.indd 2 27-05-11 11:29
I&A 31-3-2011
lingen betrekking hebben op de huurovereenkomst. Dit geldt ongeacht
de kwalificatie van de overeenkomst.
3. De vaartuigen zijn/worden niet door de ondernemer verzekerd. De
consument dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het
door de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen
cascoschade komt voor risico van de consument.
4. De consument is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die
wordt veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen aan
hemzelf, aan zijn gezinsleden, aan personeelsleden dan wel aan door de
consument genodigden.
ARTIKEL 12 – KLACHTEN
1. K lachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten schriftelijk of
elektronisch en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame
tijd nadat de consument de onvolkomenheid heeft geconstateerd of heeft
kunnen constateren, ter kennis worden gebracht van de ondernemer.
2. Niet-tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument
zijn rechten ter zake verliest, tenzij de overschrijding van de termijn
in redelijkheid niet aan de consument kan worden tegengeworpen.
3. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan
worden opgelost, is er sprake van een geschil.
ARTIKEL 13 – ONTBINDING OVEREENKOMST
Onverminderd het recht om nakoming te vorderen geeft een wezenlijke
wanprestatie of toerekenbare tekortkoming van de consument dan wel
van de ondernemer in de nakoming van één van hun verbintenissen aan
de ondernemer respectievelijk de consument de bevoegdheid om zonder
gerechtelijke tussenkomst de huurovereenkomst terstond te ontbinden.
In geval van ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg van een
wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming kan aanspraak
worden gemaakt op vergoeding van eventuele schade en op betaling van
alle, ook niet direct opeisbare, vorderingen.
ARTIKEL 14 – RECHTSKEUZE
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is Nederlands
recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal
recht van toepassing is.
ARTIKEL 15 – GESCHILLENREGELING
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of
de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer
te leveren of geleverde diensten en zaken, waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn, kunnen zowel door de consument als door
de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
(www.sgc.nl).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling
genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft
ingediend.
3. De Geschillencommissie neemt slechts een geschil in behandeling
indien met het geschil een bedrag van niet meer dan € 14.000,– is
gemoeid.
4. Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 14.000,– te
boven gaat, kunnen alleen door de Commissie worden behandeld indien
beide partijen hiermee uitdrukkelijk instemmen.
5. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk
drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie
aanhangig worden gemaakt.
6. Wanneer een consument een geschil aanhangig maakt bij de
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de
Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf
weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient
daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde
termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
7. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de
bepalingen
van het voor haar geldende reglement.
De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens
dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt
desgevraagd
toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd.
8. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie
is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
ARTIKEL 16 – NAKOMINGSGARANTIE
1. HISWA Vereniging staat garant voor de nakoming van de bindende
adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen
twee maanden na de verzending hiervan, ter toetsing aan de rechter
voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies
na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit
dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van
€ 10.000,– per bindend advies, wordt dit bedrag door HISWA Vereniging
aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 10.000,– per
bindend advies, wordt de consument een bedrag van € 10.000,– uitgekeerd.
Voor het meerdere heeft HISWA Vereniging een inspanningsverplichting
om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een
schriftelijk beroep hierop doet bij HISWA Vereniging en dat hij zijn vordering
op de ondernemer overdraagt aan HISWA Vereniging. Indien de
vordering op de ondernemer meer bedraagt dan € 10.000,–, wordt de
consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag
van € 10.000,– uitkomt over te dragen aan HISWA Vereniging, waarna
HISWA Vereniging op eigen naam en kosten de betaling daarvan zal
vragen ter voldoening aan de consument.
3. HISWA Vereniging verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat
ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de
consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten
(
betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier
en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties
sprake is:
– aan het lid is surséance van betaling verleend;
– het lid is failliet verklaard;
– de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging
in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan
HISWA Vereniging aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten
feitelijk zijn beëindigd.
ARTIKEL 17 – AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN
Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen danwel
uitbreidingen,
van deze voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN
HISWA Vereniging zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in
overleg met de ANWB en de Consumentenbond.
Voorwaarden Lig- en Bergplaatsen def.indd 3 27-05-11 11:29

Call Now Button